Menu
Shop
Additional
Language:
Currency:
obchod@techbm.sk

ÚvodPríručka detekovatelnosti

Príručka detekovatelnosti

ABSTRAKT

Detekcia kovov a systém röntgenovej kontroly sú využívané vo výrobe jedál, aby zistili a predišli širokému rozsahu kontaminácie cudzími telesami. Výrobcovia potravín často zažívajú problémy kontaminácie a stiahnutia potravín z trhu, ktoré ich stoja veľké množstvo času, peňazí a dobrého mena danej značky. Plastové a gumové zvyšky sú jedným z najproblematickejších kontaminantov. Táto príručka vysvetlí ako úspešne predniesť riziko cudzích telies bez najbežnejších chýb a predpokladov.

O AUTOROCH

Will Anderson je technický a produktový manažér vo firme BST Detectable products. Pre túto spoločnosť pracuje od absolvovania vysokej školy v 2012. Will trávi väčšinu svojho času vývojom nových detekovateľných výrobkov, ponúkaním technickej produktovej podpory pre zákazníkov, identifikovaním príležitostí na zlepšenie a propagovaním existujúcich produktov a materiálov.

Joseph Armstrong Gore je manažér rozvoja obchodu vo firme BST Detectable products. Pre túto spoločnosť pracuje od roku 2015. Josephove skúsenosti vyškoleného manažéra v prestížnych reštauráciách mu poskytujú unikátny náhľad do postupov potravinovej bezpečnosti. Joe trávi väčšinu svojho času pomáhaním novým a existujúcim zákazníkom a doručovaním na mieru vyrobených detekovateľných produktov.

Korporačná podpora

Joseph a Will si vytvorili blízky pracovný vzťah s najčastejšími kontrolnými systémami, aby rozšírili ich vlastné vedomosti a značne analyzovali a skúmali výkonnosť detekovateľných výrobkov a materiálov. Zber a analýza takéhoto množstva dát by nebola možná bez odbornej znalosti a prístrojov poskytnutých Peteom Higginsom Davidom Haleom Metal Detection Service Ltd (Oficiálny anglický distribútor pre CEIA detektory kovov), Tinou Leitner Multicheck A/S (Oficiálny dánsky distribútor pre CEIA detektory kovov)Petrom Walkerom Minbea Intec (Vedúci výrobca röntgenových inšpekčných systémov)

Samozrejme, nič z tohto výskumu by nebolo možné bez podpory BST Detectable Products, ich generálneho riaditeľa Johna S Teasdale a Johnovho otca Briana S Teasdale, ktorý ako prvý vynašiel koncept detekovateľných produktov.

ÚVOD K DETEKOVATEĽNÝM VÝROBKOM A MATERIÁLOM

Detekovateľné výrobky existujú, aby sa chopili veľmi špecifického problému, často nazývaného aj kontaminácia cudzími telesami. Pojem kontaminácie cudzími telesami odkazuje na akýkoľvek vonkajší materiál, ktorý sa dostane do jedla alebo pitia. Príklady môžu zahŕňať ľudské vlasy, úlomky skla, papiere alebo plasty. Detekovateľné výrobky a materiály sa primárne venujú rizikám kontaminácie spôsobených plastami a gumou.

Kontaminácia cudzími telesami v spracovaných potravinách  reprezentuje významné riziko pre zdravie spotrebiteľov, poškodzuje čestnosť značky a môže tiež viesť k pokutám a trestom voči výrobcom. Rozsah tohto problému je ilustrovaný ‘tabuľkou 1’, ktorá naznačuje zopár významnejších incidentov plastovej a gumovej kontaminácie v prvých štyroch mesiacoch roku 2017.
 

<td “=””>NYC, USA

Spoločnosť Miesto a dátum Produkt Incident Zdroj informácie
Schreiber Processing Corp

9. Január 2017

Kuracie prsty

(Chicken tender)

Stiahli z predaja 2330 lbs kuracích prstov kvôli potenciálnej kontaminácií plastomUS Department of Agriculture (USDA)

Thortons

<td “=””>Derbyshire, UK

19. Január 2017

Dutý Santa z mliečnej čokolády

(Hollow Milk Chocolate Santa)

Stiahli z predaja všetky série mliečnej čokolády Santa kvôli riziku výskytu plastových častícUK Food Standards Agency (FSA)WaitroseBerkshire, UK

25. Január 2017

Minestrone polievka

(Hearty minestrone soup)

Stiahli z predaja všetky Minestrone polievky kvôli kontaminácií modrými plastovými kusmiUK Food Standards Agency (FSA)Douglas WillsWales, UK

22. Marec 2017

Klobásky a Burgery

(Sausages and Burgers)

Preventívne stiahli z predaja kvôli potenciálnej kontaminácií malými plastovými kusmiUK Food Standards Agency (FSA)H-E-B and Hill Country FareTexas, USA

20. Apríl 2017

Sendvičový chlieb

(Sandwich bread)

Preventívne stiahli z predaja kvôli možnej prítomnosti gumového kontaminantuUS Food & Drug Administration (FDA)Foster Poultry FarmsLos Angeles, USA

27. Apríl 2017

Mrazená kuraťom plnená placka

(Frozen ready to eat chicken patty)

Stiahli približne 131’880 libier kuracích placiek kontaminovaných cudzorodými telesamiUS Department of Agriculture (USDA)

 

Keďže kontaminácia cudzími telesami zahrňuje rozmanité materiály – rozdielne opatrenia museli byť prijaté, aby sa chopili rôznych typov kontaminantov. (Napr. Sieťka na vlasy redukuje kontamináciu vlasmi a magnetická filtrácia odstraňuje feromagnetické častice.) Analýza rizík spojených s bezpečnosťou potravín môže byť vykonávaná pomocou metódy nazývanej HACCP ( Rozbor rizika a kritické kontrolné body). Tento prístup je použiteľný pre biologické, chemické a fyzikálne kontaminanty.

Kritické kontrolné body, často implementované do automatizovaných procesov, aby bojovali s fyzikálnymi alebo cudzorodými kontaminantmi sú detektory na zistenie kovov a röntgenové kontrolné systémy. Či už používané samostatne alebo dokopy, tieto systémy redukujú riziko kovovej a fyzikálnej kontaminácie na úrovne, ktoré sú prijateľné.

Plastové a gumené kontaminanty sú disproporčne nadrozmerné v porovnaní s ostatnými fyzickými kontaminantmi, pretože za normálnych podmienok nevykazujú elektrickú vodivosť, magnetickosť ani vysokú hustotu, potrebnú na to aby sa spustil vyraďovací proces či už cez detektor kovov alebo röntgenové kontrolné systémy. Sú takisto bežne používané v prístrojoch a zariadeniach na spracovanie jedla, čo znamená že majú zvýšené riziko stať sa cudzími látkami. Tu prichádza na rad detekovateľná guma a plast, najmä preto, lebo výrobcovia jedla sú pod regulačnými a morálnymi záväzkami, aby ukázali patričnú usilovnosť a zaobstarali opatrenia, ktoré majú znížiť riziko cudzích častíc.

V skratke detekovateľný produkt  možno definovať ako nejaký predmet, ktorý je pozmenený tak, aby bol ľahko identifikovateľný detektorom kovov alebo röntgenovým kontrolným systémom. Cieľom tohto dokumentu je ukázať ako technológia  funguje a ako správne pristupovať, považovať a implementovať detekovateľné produkty a materiály do prostredia výroby jedla.

Obhájenie tohto dokumentu je, že detekovateľné častice a materiály sa čoraz častejšie používajú v celom jedálnom a nápojovom priemysle – avšak  nesprávne informácie, nepresný marketing a nedostatok technického porozumenia v niektorých prípadoch ústia k spozorovaniu zlých pracovných návykov.

Dôsledky zlyhania pri prevencii kontaminovania cudzích látok.

Dalo by sa povedať, že dôsledky zlyhania sú viac známe ako jeho samotné príčiny. Hrubý odhad je, že priame náklady stiahnutia jedla z obehu sú pre výrobcu asi 10 miliónov $ / 7,7 milióna €. Tento odhad nezahŕňa dodatočné dopady, ako strata predajov, poškodené meno značky a pokles pri cene akcii.

Rovnako ako pri mnohých ďalších stránkach produkcie jedla je prevencia lepšia ako náprava. Dobrá preventívna údržba, náležite pracovitý prístup k bezpečnosti jedla a ostrá kontrola riadenia rizík šetria firme dlhodobo peniaze, udržujú konzumentov v bezpečí a ochraňujú reputáciu firmy.

Aj napriek veľkým vývojom v oblasti detekovateľných materiálov a kontrolnej technológie zostávajú cudzie látky piatou najčastejšou príčinou nehôd zaznamenanou UK Food Standards Agency. Podľa ročného oznámenia FSA z roku 2015 sú cudzie látky stále zodpovedné za 5% všetkých nehôd, po patogénoch, alergénoch a kontaminácii liečivých usadenín.

Detectapens sú bežne používane pri potravinárskej a farmaceutickej výrone, aby znížili riziko kontaminácie cudzorodými telesami.

PRÍRUČKA KU KONTROLNÝM SYSTÉMOM

V tejto sekcii budú popísané základné pravidlá prehliadkových systémov, ktoré sa často používajú výrobcami jedál ako súčasť HAACP. Dizajn prehliadkového systému v používaní sa bude meniť podľa rozdielnych potrieb výrobcov jedla, avšak základné pravidlá detekcie kovov a röntgenová  kontrola zostanú zachované. Cieľ tejto sekcie je základné pochopenie úloh  každého systému , aby sa dalo lepšie chápať používanie detekovateľných produktov.

Výrobcovia jedál taktiež používajú systém vyraďovania, spolu s ich vybraným kontrolným systémom. Systém vyraďovania funguje rôznymi spôsobmi, aby odstránil produkt z línie lebo procesu keď sa vyradenie spustí.

Typ, ktorý sa použije závisí od typu produktu, ktorý bol vyrobený. Veľkoobchodní zákazníci si často určujú riadenie vyraďovacieho systému, aby mali zodpovednosť za skontrolovanie produktu, ktorý bol odmietnutý

Systémy na detekciu kovov

Obrázok b - vyvážená hlavica kotúčového detektoru kovu

Najčastejšie používaný systém na detekciu kovov, ktorý sa používa výrobcami jedál pracuje na zákone systému “vyrovnaných kotúčov .

Fungujú na základe troch rovnako vzdialených kotúčov ktoré obklopujú otvor (miesto) cez ktorý sa dostávajú testované produkty. Stredný kotúč je napojený na obvod oscilátora, ktorý vytvára magnetické pole.

Dve rovnako vzdialené prijímajúce kotúče na oboch stranách stredného kotúča  dostávajú rovnomerné množstvo tohto signálu

ieťový signál naprieč prijímajúcimi kotúčmi je nulový, keďže sú navité tak, že si navzájom čelia.

Keď prejde kontaminant cez otvor, zmení sa vyrovnanosť kotúčov a sieťový signál už nie je nulový. Ak kontaminant zmení rovnováhu prijímačov dostatočne, spustí sa vyradenie. Ilustrácia magnetického poľa je pri kotúčoch je znázornená na obrázku C.

Najslabšia časť detektoru kovov je geometrický stred otvoru a práve tu je detekcia najťažšia. Ak je to možné, mali by sa tu testovať kontaminanty pri kalibrovaní a skúšaní detektora (aby sa dosiahli najhoršie výsledky).

Tri hlavné skupiny kontaminantov môžu byť zachytené detektorom. Železné, neželezné a oceľové.

Železné kontaminanty sa detekujú najjednoduchšie, keďže sú magnetické a elektricky vodivé. Neželezné kontaminanty nie sú magnetické, avšak sú elektricky vodivé. Najťažšie sa detekujú oceľové kontaminanty, pretože nezvyknú byť magnetické a majú slabú vodivosť, čo znamená, že detektory kovov sú schopné odstrániť menšiu časť železného materiálu, než oceľového.

Keď sa rozpráva o citlivosti, myslia sa tým najmenšie možné kontaminanty, ktoré môžu byť detekované detektorom, keď je nastavený na prechod špecifického produktu, väčšinou sa to testuje s kalibrovanou skúšobnou vzorkou, ktorá obsahuje guľôčku kontaminantu, meranú v milimetroch napr. môžete použiť železnú skúšobnú vzorku ktorá obsahuje 3mm guľôčku kontaminantu.

Citlivosť detektora kovov závisí od nasledujúcich faktorov:

 1. Veľkosti štrbiny (menšia štrbina, citlivejší detektor)
 2. Polohy znečistenia v štrbine
 3. Typu znečistenia
 4. Tvaru a umiestnenia znečistenia
 5. Frekvencie detektora kovov
 6. Sledovaného produktu
 7. Rýchlosti prenosu
 8. Elektrickej interferencie
 9. Zmeny teploty
 10. Typu použitého obalu – napr. obal z recyklovaného materiálu

Je dôležité pracovať na znižovaní znečistenia, aj malý nárast v priemere, vedie k veľkému zvýšeniu v objeme (kvôli objemu gule). Zvýšenie citlivosti môže tiež viesť k zvýšeniu chybných vyradení, preto je dôležité okalibrovať zariadenie pre každý výrobok, aby sa dosiahla detekcia  čo najmenšieho znečistenia a čo najviac sa znížilo riziko kontaminácie.

Najmodernejšie viac-spektrálne detektory kovov dokážu dosiahnuť vysokú citlivosť. Ak sa používa starší systém, je vhodné zvážiť aktualizáciu nového systému, najmä ak sa zmenili požiadavky výrobcov od zavedenia už existujúceho systému. Pravidelný servis a testovanie používaného detekčného systému by mali byť priamo vo výrobe a zdokumentované zodpovedným pracovníkom za účelom udržiavania požadovanej úrovne detekcie. Nové systémy na detekciu kovov sú prepracovanejšie a viac schopné zachytiť aj menšie kontaminanty, čo tiež pomáha detekcii menších veľkostí detekovateľných materiálov.

Za účelom detekcie nekovových cudzích častíc ako napríklad kamienky, časti kostí, skla a keramiky je potrebné použiť röntgen, jeho použitie bude vysvetlené v nasledujúcej časti

BST Detectapen pero (vyrobené firmou XDETECT) je detekovateľné rontgenom aj detektorom kovov.

Obrázok d: Zjednodušená schéma rontgenového systému.

Prostredníctvom kalibračnej sekvencie inšpekčného systému sa vytvorí profil vyhovujúceho produktu. Následne  systém rozpozná ako vyzerá dobrý produkt a nastavia sa prípadné odchýlky produktu bez kontaminácie. Ak systém deteguje kontamináciu, ktorá  nespĺňa parametre vyhovujúceho produktu, spustí sa alarm a aktivuje sa systém vyradenie. V prípade zistenia kontaminácie, röntgenový systém tiež dokáže zachytiť a zapamätať zobrazenie (rádiogram) a to sa môže byť nájsť.

Röntgenom môžu byť detegované len určité cudzie telesá. Väčšina potravinových zložiek má hustotu podobnú vode (merná hustota 1,0). Potravinové zložky, ktoré majú menšiu hustotu ako voda (alebo pod 1,0) je všeobecne ťažko detegovať. Zatiaľ, čo röntgenový systém dokáže detegovať kontaminanty, ktoré obsahujú  železo, neželeznaté časti, antikorovú oceľ, kameň, kosti, sklo, keramiku a majú vyššiu hustotu ako väčšina potravín.

Röntgenový kontrolný systém nie je vhodný na detegovanie:

 • Kôstky ovocia
 • Hmyz
 • Plasty nízkej hustoty
 • Stopky
 • Špagát
 • Drevo

Ako aj pri kovovej detekcii, existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú citlivosť kontrolného systému:

 • Nekonzistencia produktu

(Je ťažšie hľadať zmeny v niečom, čo je nemá jednotný vzhľad)

 • Relatívna hustota kontaminantu

 ( Ak kontaminant má rovnakú hustotu ako potravina, potom je ho ťažko rozpoznať )

 • Hliník 

(Nízka hustota hliníka spôsobuje, že hliník sa röntgenom ťažko deteguje)

Nekonzistencia produktu, ktorú môže mať produkt, napr. veľmi suchý produkt s rôznymi zložkami, je pravdepodobné, že bude sa líšiť zakaždým, keď prejde cez inšpekčný systém. Hoci sa v týchto produktoch vyskytujú nečistoty, je tu menšia možnosť, že budú detegované, z dôvodu odchýlok, s ktorými sa počíta pri kalibrácii.

Ak skúmaný produkt  je hustý, potom je potrebné vziať v úvahu aj jeho možné kontaminanty. Napríklad červené mäso je hustý produkt. Ak bolo mäso kontaminované niečím, čo má menšiu hustotu, je vysoko nepravdepodobné, že sa spustí kontrolka „zamietnutie“, pretože táto nečistota môže byť maskovaná hustotou samotného mäsa. Výrobcovia potravín, ktorých výrobky majú vysokú hustotu, by mali byť viac opatrní pri zavádzaní nových materiálov do výrobného procesu.

Moderné röntgenové prístroje na detekciu cudzích telies dokážu tiež merať rozmery produktu (dĺžku, šírku, výšku, plochu, objem) a váhu. Röntgenový kontrolný systém dokáže tiež detegovať chýbajúce časti, zlomené časti alebo poškodené obaly. Tiež sa používajú na monitorovanie úrovne plnenia a množstvo produktu v balení.

XDETECT Tie označenie sa používa pre farebné označenie, dvojako detekovateľných potravín. Obrázok: BST Detekovateľné profukty.

POUŽITIE DETEKOVATEĽNÝCH VÝROBKOV A MATERIÁLOV

Pomocou HACCP analýzy, kontroly, príhody alebo pri nehode- by ste si mohli uvedomiť, že určitý nástroj má riziko kontaminácie cudzorodým telesom. Pokiaľ je tento predmet nevyhnutný pre proces výroby a nie je možné ho odstrániť alebo iným spôsobom zaistiť jeho bezpečnosť- následne by malo byť zvážené či daný predmet môže byť vyrobený z detekovateľných materiálov.

 Môže sa stať, že na trhu už existuje detekovateľný výrobok, ktorý  vyhovuje vaším požiadavkám alebo bude potrebný nový typ- v oboch prípadoch je dôležité si uvedomiť, že nie všetky detekovateľné materiály sú rovnaké.

Čo funguje s jedným detektorom kovu, nemusí fungovať s iným, čo funguje s detektorom kovu nemusí nutne fungovať s röntgenovým inšpekčným systémom, no najdôležitejšie je si uvedomiť, že pokiaľ je predmet detekovateľný, nemusí byť automaticky bezpečnejší.

Tieto predpoklady sú pokryté v neskoršej kapitole, avšak tu vysvetlíme rozdiely medzi typmi detekovateľných produktov, ako fungujú a v niektorých prípadov aj ako nefungujú!

Detekovateľné produkty a materiály môžu byť rozdelené do štyroch základných typov:

1.Kovom detekovateľné

2.Čiastočne kovom detekovateľné

3.Röntgenom detekovateľné

4.Dvojako detekovateľné

Požadovaný typ bude záležať na používanom inšpekčnom systéme a dotyčnom predmete. Ďalej vysvetlíme každý typ výrobku, začínajúc s pôvodnými kovom detekovateľnými výrobkami.

Kovom detekovateľné výrobky

Prvé detekovateľné výrobky boli použité v potravinárskej výrobe v neskorých 80-tych rokoch a boli tvorené železnými pilinami vloženými vnútri alebo zalepenými k rizikovým predmetom.

Tento základný prístup je v dnešnej dobe výrazne vedeckejší, vylepšený, regulovaný a skúmaný. Používané feromagnetické prímesi majú najmenšiu časticovú veľkosť a spĺňajú všetky FDA a EU osvedčenia bezpečnosti potravín. Rozptýlenie týchto častíc v prenosných polyméroch a gumách by malo byť homogénne a na úrovni, ktorá neprekračuje mechanickú nezávadnosť materiálu.


Obrázok b - vyvážená hlavica kotúčového detektoru kovu

Produkt vyrobený týmto spôsobom je najčastejšia metóda pre plastové a gumené predmety. Feromagnetický obsah materiálu spustí vyradenie detektorom kovov presne rovnako ako štandardný kovový kontaminant, t.j. rozložením rovnomerného magnetického poľa detektoru kovov. Keďže detekovateľné materiály obsahujú len malé množstvo kovového obsahu- nespúšťajú detektor kovov tak jednoducho ako plne kovové kontaminanty.

Súčasná technológia znamená, že vo väčšine miest kde sa produkuje jedlo sa dajú spoľahlivo detekovať kovovými detektormi plastové a gumené časti o veľkosti 10mm guličky, podmienené správnou kalibráciou. To sa dá porovnať s 1mm guličkou čisto železného kontaminantu.

V špecifických prostrediach, ako napríklad v nutraceutikálnej výrobe, môžu malé zariadenia na detekciu kovov dosiahnuť veľkú citlivosť na železo, čo znamená že môžu byť odhalené individuálne detekovateľné plastové štetinové zvyšky o šírke 0,6 mm.

Štítky na sériovú identifikáciu, samolepiace etikety, samolepiace pásky, plastové ochranné čapice, ochranné sieťky na bradu, návleky na nohy a rukávy a náplasti sú príklady predmetov, ktoré môžu obsahovať hliníkové fólie a tým pádom majú vlastnosti kovovo-detekovateľných predmetov.  Tento prístup je cenovo prospešný a ponúka skvelú ukážku na väčšine priemyselných kovových detektorov.

Výrobcovia jedla by takisto mali vedieť, že detekovateľné výrobky, ktoré obsahujú hliníkovú fóliu na odhalenie pri kontrole nebudú podávať taký výkon , ak sa použijú s detektorom kovov, ktorý skúma jedlo s hliníkovým obalom. Toto sa týka hotových jedál v alobalových podnosoch a jedlá z hliníkových konzerv, keďže logo na obale robí drobné hliníkové kontaminanty v detektore kovov nebadateľné. (Extrémny príklad efektu výrobku)

BRC Globálne štandardy pre Bezpečnosť potravín číslo 7 tvrdí, že: „7.2.3: Všetky rezy a škrabance na odhalenej koži budú zakryté primerane sfarbenou náplasťou, ktorá je odlišná od farby výrobku (najlepšie modrá) a obsahuje detekovateľný pruh. Tie musia byť vydané pracoviskom a monitorované. Okrem náplasti by sa mala taktiež nosiť aj rukavica, tam, kde je to vhodné. 7.2.4: tam, kde je použité zariadenie na detekciu kovov, sa musí úspešne otestovať aj vzorka použitej náplasti a záznamy sa musia uchovať.“

Čiastočne kovom detekovateľné výrobky:

Občas nie je možné, ani rozumné urobiť celé zloženie výrobku detekovateľné kovom. Medzi príklady patria sieťovo pletené polypropylénové sieťky na ochranu vlasov a brady, ktoré obsahujú oceľové svorky, aby mali tieto predmety kovom detekovateľné vlastnosti. Tým že sú čiastočne detekovateľné sa značne znižuje riziko kontaminácie cudzími časticami, avšak výrobcovia jedla by si mali uvedomiť, že ak je predmet rozdelený cez procesy, ako napríklad rezanie, spájanie alebo miešanie, zostanú tu nedetekovateľné kúsky. Toto by malo byť zdokumentované ako súčasť posúdenia rizík.

Röntgenovo viditeľné výrobky

Ako bolo vysvetlené v minulej kapitole ohľadom kontrolných systémov, Röntgenová kontrola funguje kompletne odlišne ako detekcia kovov. To znamená, že výrobky a materiály vyžadujú odlišné modifikácie aby sa stali viditeľné na Röntgene. Častá chyba je predpoklad, že kovovo detekovateľný materiál je viditeľný aj na Röntgene.

Feromagnetické prísady sa používajú aby sa guma alebo plast stali pri kovovej detekcii odhaliteľné, ale.  potravinovo bezpečné ultra-husté prísady ( s veľkým aromatickým množstvom) sa musia použiť, aby sa dosiahla dostatočná Röntgenová kontrastná výkonnosť. Ak sú tieto prísade uvedené do polymérov v správnom pomere, môžu Röntgenové kontrolné systémy odhaliť častice veľké len 3mm.

Hustota materiálu sa dá porovnať s použitím ‘špecifickej gravitácie‘, čo je pomer objemu látky oproti objemu zmienenej látky pre dané rovnaké množstvo. Špecifická gravitácia sa zaznamenáva v gramoch na centimeter kubický. Napríklad voda má špecifickú gravitáciu 1.00g/cm3, takže je často používaná na porovnávanie. Každý pevný materiál so Š.G. < 1.0 bude plávať na vode a predmet so Š.G 1.0+ sa potopí.

Polypropylén má špecifickú gravitáciu 0,95g/cm3, drevo približne 0,60g/cm3 a oceľ 7,50g/cm3.

Aj keď je pravda, že samotné feromagnetické prísady zvyšujú špecifickú gravitáciu základného polyméru, nezvyšujú ju dostatočne aby zabezpečili dostatočnú viditeľnosť na Röntgene. Všetci výrobcovia detekovateľných výrobkov nedokážu správne rozoznať kovom detekovateľné a Röntgenom detekovateľné materiály, čo ďalej zvyšuje nejasnosti v priemysle.

V BST klasifikujeme výrobok ako ‘ viditeľný na Röntgene ‘, ak je celý vyrobený z kovu, alebo polyméru, ktorý priamo obsahuje vysoko husté prísady, aby zlepšil Röntgenový kontrast.

Dvojako detekovateľné produkty

V roku 2009 sa BST stala prvou firmou na svete, ktorá vyvinula vysoko výkonný dvojako detekovateľný polymér. To je plastová zlúčenina, ktorá obsahuje vhodné úrovne feromagnetických aj vysoko hustých prísad aby spustila detekciu kovových a Röntgenových kontrolných systémov, zatiaľ čo funguje ako vysoko výkonný polymér.

Dvojako detekovateľné výrobky reprezentujú veľký posun vpred v bezpečnosti potravín, keďže sa dajú bezpečne použiť v továrňach, ktoré používajú detektor kovov na jednej linke a Röntgenovú kontrolu na druhej.

Výrobcovia jedla by mali dávať pozor pri uvádzaní zdrojov detekovateľných výrobkov, pretože pojem detekovateľný sa používa voľne a môže znamenať mnoho rôznych vecí, podľa rozdielnych  výrobcu. Ak si myslíte, že kupujete dvojako detekovateľný výrobok, uistite sa a spýtajte sa výrobcu, či  daný produkt priamo obsahuje vysoko husté prísady pre Röntgenovú viditeľnosť.

Obzvlášť, ak uvádzate zdroj zo zahraničia, znamená pojem detekovateľný často len ‘viditeľne detekovateľný ‘ – čo v skratke znamená  že výrobok má jasnú farbu a na kovovom detektore alebo Röntgene nie je viditeľný.

Chápanie detekovateľnosti

Aby  sme bezpečne a úspešne implementovali detekovateľné výrobky a materiály do výrobnej oblasti blízko vás, je nutné pochopiť schopnosti vášho kontrolného systému a tiež vzájomnej výkonnosti použitých materiálov a detekovateľných výrobkov. Slovo vzájomnej je úmyselne zdôraznené.

Výkonné schopnosti hocijakého kontrolného systému sú ovplyvnené výrobkom, ktorý systém kontroluje, presnosťou kalibrácie a ďalšími špecifickými faktormi vo výrobnom prostredí. Je dôležité poznať schopnosti vašej osobnej výrobkovej kontroly a úspešne otestovať a zdokumentovať všetky detekovateľné výrobky a materiály použité v oblasti výroby.

To znamená, že je možné otestovať detekovateľné výrobky v laboratórnych podmienkach a s pomocou vedúcich výrobcov kontrolných systémov sme zostavili veľmi užitočný dataset aby sme pomohli načrtnúť očakávaný výkon najčastejšie používaných detekovateľných výrobkov.

Príklady výkonu detektoru kovov

Testovanie zobrazené v tejto sekcií bolo uskutočnené pomocou CEIA THS MS21 multi-spektrum detektorov kovov, dobrosrdečne poskytnutých Metal Detection Services Ltd a Multicheck A/S. Dáta, výsledky a závery sú mienené ako návod pre najlepšie použitie detekovateľných produktov a sú poskytované bez záruky.

Vo všetkých prípadoch bol detektor nakalibrovaný, aby obzrel tuhý produkt (750 g krabičku müsli cereálií) a kontaminant mal najhoršiu polohu v rámci produktu, uložený čo najbližšie ku geometrickému stredu aparatúry detektoru, čo je najmenej senzitívna oblasť. (za účelom získania najhorších možných výsledkov) Ukazované údaje boli trikrát merané a následne spriemerované. Zjavné nezrovnalosti boli odrátané.

Nasledujúca tabuľka (tabuľka e) ukazuje priemernú intenzitu signálu (amplitúdu) určenú priemyselnými štandardizovanými testami používajúcimi vyššie uvedenú metodológiu.

Kontaminant (mm) Priemerný signál (Db)
Železná guľa 1.0 13.2
Železná guľa 1.2 18.4
Železná guľa 1.5 25.2
Železná guľa 1.8 30.8
Železná guľa 2.0 32.8
Železná guľa 2.2 35.7
Železná guľa 2.5 39
Železná guľa 2.8 41.9 Neželezná guľa 2.8 28
Neželezná guľa 1.0 9.1 SS 316 guľa 1.0 4.3
Neželezná guľa 1.2 11.9 SS 316 guľa 1.2 10.6
Neželezná guľa 1.5 16.7 SS 316 guľa 1.5 25.2
Neželezná guľa 1.8 20.2 SS 316 guľa 1.8 28
Neželezná guľa 2.0 21.7 SS 316 guľa 2.0 32.7
Neželezná guľa 2.2 23.9 SS 316 guľa 2.2 33.8
Neželezná guľa 2.5 26.2 SS 316 guľa 2.5 36.47

Nasledujúca tabuľka (tabuľka f) ukazuje priemernú silu signálu danú kontaminantami detekovateľných produktov a porovnanie ako sa tieto ukazované údaje viažu k najbližším priemyselným štandardizovaným testom kontaminantov .

 

Kontaminant Priemerný signál (Db) Ekvivalent železného kusu (odhad)
BST XDETECT plastová guľa 7.0 mm 4.7 0.8mm
BST XDETECT plastová guľa 11.0 mm 16.9 1.1mm
Hellermann Tyton zväzkovač káblov 22.7 1.4mm
Hellermann Tyton zväzkovač káblov 20 mm 19.6 1.3mm
Hellermann Tyton zväzkovač káblov 50 mm 28.1 1.8mm
BST Detectapen (celýprodukt) 59.7 2.8mm+
BST Detectapen (prázdny obal) 36.4 2.3mm
BST Detectapen (iba vložka) 31.2 1.9mm
BST Detectapen (iba náplň) 59.6 2.8mm+
BST Detectamark fixka (celý produkt) 38.2 2.5mm
BST Detectamark fixka (len vrchnák) 30.5 1.8mm
BST ECO Detectapen (celý produkt) 54.7 2.8mm+
BST ECO Detectapen (prázdny obal) 34.8 2.2mm
BST materiál detekovateľného štítku 5mm2 28.0 1.6mm
BST materiál detekovateľného štítku 10mm2 43.4 2.8mm+
BST materiál detekovateľného štítku 20mm2 57.6 2.8mm+

 

Ako bolo poukázané aj vyššie uvedenými dátami, vysoká senzitivita detektoru kovov pri železných kontaminantov minimálnej veľkosti 1mm pomôžu spoľahlivo odhaliť väčšinu detekovateľných produktov a fragmentov detekovateľných materiálov s rozmermi 10mm∅ gule/ objemu 0.53cm3/ 8mm kocky a väčšie.

Niektorí by si mohli myslieť, že 10mm guľa je priveľký kontaminant a väčšina plastových kontaminantov je často menších než 10mm, takže aký je význam tejto technológie? Ide o to, že ku kontaminácií nedôjde v izolácií. Napríklad, pokiaľ by bolo detekovateľné pero vhodené do rezacieho stroja, fragmenty by boli rozdielnej veľkosti a taktiež by kontaminovali minimálne zopár produktov. Väčší z týchto fragmentov by spustil inšpekčný systém a došlo by k zamietnutiu. Po zistení tohto problému by sa následne dostala celá séria pod karanténu. V protiklade s fragmentovaným nedetekovateľným plastovým predmetom- detektor kovov a inšpekcia röntgenovým lúčom by mohli prehliadnuť túto kontamináciu.

Mnohokrát sme počuli od zákazníkov, že očakávali nájdenie všetkých fragmentov detekovateľných plastov. Tento predpoklad je veľmi nebezpečný a je pokrytý v sekcií ‘najlepšej praxe’.

Príklady výkonu röntgenového systému prehliadky

Testovanie zobrazené v tejto sekcií bolo vykonané pomocou Minebea Intec x-ray systému prehliadky, dobrosrdečne poskytnutého Minbea Intec UK; spolu s odborným posudkom Petra Walkera. Viacero produktov bolo použitých na testovanie, vrátane baleného Müsli, chladeného tvarohového koláča a chladených misiek cestovinového šalátu.

V každom prípade nového produktu prešlo kalibrovanie inšpekčného systému úspešne a prístroj sa optimalizoval pre danú potravinu. Rovnako ako definitívny pozitívny/ negatívny výsledok, aj röntgenový snímok uložený v prístroj nám môže povedať do akej miery sú rozdielne materiály a výrobky viditeľné v röntgenovom systéme prehliadky. Pomocou týchto obrázkov si môžeme uvedomiť význam prímesí s vysokou hustotou, rozdiely vo výkone pri rozdielnych výrobcoch  a tiež aj vplyv produktu počas hľadania plastových a gumených cudzorodých látok.

Detekovateľné verzus Nedetekovateľné

Prvá séria röntgenových snímkov (schéma h) poukazuje na rozdiel medzi nedetekovateľným obalom pera a detekovateľným obalom pera- obe perá sú položené na vrchu 450g chladeného tvarohového koláča. Vertikálna pozícia kontaminantu má buď veľmi malý alebo žiadny vplyv na röntgenový snímok, keďže gamma lúče sú absorbované do rovnakej miery bez ohľadu na či prejdú najprv cez kontaminant, cez produkt alebo akoukoľvek inou kombináciou.

Toto je poukázané na schéme g, kde pozície potencionálneho kontaminantu zahŕňajú A, B a C. Bez ohľadu na pozíciu, 2D röntgenové snímky sú rovnaké.

Will Anderson testujúci detekovateľné výrobky kontrolným systémom Mintbea x – ray v Januári 2017

Štandartný polypropylénový obal pera

XDETECT obal pera

Slabý obrys obalu pera je viditeľný na Materiál XDETECT obsahuje prísady s vysokou röntgenovom snímku, avšak kvôli podobnej hustote hustotou, ktoré absorbujú viac gamma lúčov, čo polypropylénu a produktu, nie je kontrolný systém je viditeľné ako tmavší obrys. Silný kontrast s schopný zaznamenať kontamináciu. okolitým prostredím znamená, že kontrolný systém ľahšie identifikuje kontaminant.

Nezamietnuté 

Materiál XDETECT obsahuje prísady s vysokou röntgenovom snímku, avšak kvôli podobnej hustote hustotou, ktoré absorbujú viac gamma lúčov, čo polypropylénu a produktu, nie je kontrolný systém je viditeľné ako tmavší obrys. Silný kontrast s schopný zaznamenať kontamináciu. okolitým prostredím znamená, že kontrolný systém ľahšie identifikuje kontaminant.

Zamietnuté

Kovom detekovateľný verzus Dvojako detekovateľný

Nasledujúci rádiogram (obrázok i) zobrazuje rozdiely medzi kovom detekovateľným a Röntgenovo detekovateľným polymérom. Produkty a materiály predávané ako detekovateľné nie sú vždy prispôsobené pre Röntgenovú viditeľnosť a výrobcovia jedla by si mali dávať pozor pri výbere produktov a materiálov. Pero na ľavom obrázku sa spolieha len na feromagnetické prísady pre Röntgenovú viditeľnosť, zatiaľ čo pero napravo obsahuje pridané vysoko husté prísady.

Detekovateľné stiahnuteľné guľôčkové pero

XDETECT stiahnuteľné guľôčkové pero

Toto konkrétne pero je reklamované ako detekovateľné, Tento prototyp stiahnuteľného guľôčkového ale neuvádza či sa jedná o detekciu kovom alebo pera, je vyrobený použitím XDETECT, čo jeRöntgenom. Mnohí predpokladajú že je viditeľné dvojako detekovateľná plastová zmes.na Röntgene – avšak na rádiograme neukazuje Vysoko husté prísady v zmesi absorbujúdostatočný kontrast. viac gama lúčov, čo zvyšuje kontrast na rádiograme.Aj keď celkovo výrobok spustil proces vyradenia, Ak by bol tento produkt rozobratý, je viac ak by sa daný výrobok rozobral – je vysoko pravdepodobné, že by boli jednotlivé časti pravdepodobné, že jednotlivé časti  by neboli identifikované. identifikované.

Odmietnuté

Tento prototyp stiahnuteľného guľôčkového ale neuvádza či sa jedná o detekciu kovom alebo pera, je vyrobený použitím XDETECT, čo jeRöntgenom. Mnohí predpokladajú že je viditeľné dvojako detekovateľná plastová zmes.na Röntgene – avšak na rádiograme neukazuje Vysoko husté prísady v zmesi absorbujúdostatočný kontrast. viac gama lúčov, čo zvyšuje kontrast na rádiograme.Aj keď celkovo výrobok spustil proces vyradenia, Ak by bol tento produkt rozobratý, je viac ak by sa daný výrobok rozobral – je vysoko pravdepodobné, že by boli jednotlivé časti pravdepodobné, že jednotlivé časti  by neboli identifikované. identifikované.

Odmietnuté

Nasledujúci rádiogram (obrázok j) znovu zvýrazňuje rozdiely medzi Röntgenovo prispôsobeným materiálov a Röntgenovo neprispôsobeným materiálom.

Schéma j

Detekovateľné plastové guľôčky ( 3,7 a 11 mm)

XDETECT plastové guľôčky ( 3,7 a 11 mm)

Tento materiál je propagovaný ako kovom aj XDETECT materiál obsahuje dodatočnéRöntgenovo detekovateľný, avšak spolieha sa len na vysoko husté prísady a zobrazuje sa feromagnetické prísady. Všetky tri guľôčky sú jasne tmavšie(so zvýšením kontrastom)viditeľné na rádiograme, avšak kontrolný systém dokázal na rádiograme. Vďaka tomu boli odhaliť len 11 a 7 mm kontaminanty. všetky tri kontaminanty identifikované

XDETECT materiál obsahuje dodatočnéRöntgenovo detekovateľný, avšak spolieha sa len na vysoko husté prísady a zobrazuje sa feromagnetické prísady. Všetky tri guľôčky sú jasne tmavšie(so zvýšením kontrastom)viditeľné na rádiograme, avšak kontrolný systém dokázal na rádiograme. Vďaka tomu boli odhaliť len 11 a 7 mm kontaminanty. všetky tri kontaminanty identifikovanéaj najmenšia 3 mm guľôčka.

Odmietnuté 2/3

Odmietnuté 3/3

Efekt produktu pre Röntgenovú kontrolu

Rovnako ako pri kovovej detekcii má spracovanie jedla priamy dopad na citlivosť Röntgenového kontrolného systému. Príklad ukázaný  na obrázku k je 750g krabica Müsli obsahujúca XDETECT testovacie guličky s 11mm, 7mm a 3mm priemerom.

Zatiaľ čo 3mm XDETECT gulička spôsobila stále vyradenie pri kontrole v krabici s hotovým tvarohovým koláčom, systém nedokázal identifikovať rovnakú guličku v krabici Müsli.

Tvarohový koláč má konzistentnú štruktúru a rovnako rozdelené ingrediencii, vďaka čomusa dá pri kontrole ľahko rozpoznať, že niečo nie je v poriadku.Avšak v Müsli je rozptyl výrobku v balení nekonzistentný,

rovnako ako hustota rôznych ingrediencii, ktoré tvoria produkt.

Mandle a lieskové orechy v müsli absorbujú Röntgenové žiarenie rovnako ako 3mm XDETECT častice, teda poskytujú nulový kontrast a ukazujú dôležitosť porozumenia obmedzení detekovateľného plastu a Röntgenových kontrolných systémov.

Hraničné prípady so silným efektom produktu demonštrujú kde je obzvlášť potrebné použiť vysoko kvalitné detekovateľné materiály s vysoko hustými prísadami.

Dole ukázaná nádoba s cestovinami je ďalší z výrobkov, ktorý ukazuje komplexný rádiogram (obrázok l).

Röntgenovo neprispôsobené plastové guličky (vľavo) sú stratené vo výrobku kvôli slabému kontrastu. Röntgenovo prispôsobené plastové guličky (vpravo) majú väčší kontrast a sú ľahšie odhaliteľné .

Detekovateľné plastové guličky (7 a 11 mm)

XDETECT plastové guličky (7 a 11 mm)

Odmietnuté 1/2

Odmietnuté 2/2

Bezpečnosť, dopad faktorov na výkon a odolnosť voči rozbitiu

Pridávanie aditív kovov do polyméru zoslabuje jeho štruktúru. Existuje veľa materiálov, ktoré sú  nízko detekovateľné a majú vysoký obsah aditív. Ľudia môžu sa domnievať, že takéto materiály sú lepšie, pretože majú väčšiu pravdepodobnosť, že spustia detektor, hoci v skutočnosti je väčšia pravdepodobnosť, že spôsobia kontamináciu kvôli nízkej pevnosti v ťahu, ohybnosti a odolnosti voči nárazu.

Ak sa detegovaný materiál najskôr nerozlomí, nie je žiadne riziko, že sa neskôr stane cudzím telesom. Účelom detekovateľného  materiálu, je znížiť riziko a to je potrebné zvážiť z viacerých hľadísk.

Zníženie jedného rizika, zvýšením ďalšieho neznižuje riziko, len ho mení. Vysoko kvalitné detekovateľné plasty sú odolné a detekovateľné.

Na dosiahnutie optimálnej celkovej mechanickej sily, je potrebné určiť pomer aditív k polyméru, čo sa dosiahne testovaním a výskumom. Optimálne hodnota je iná pre každý polymér a má inú hodnotu pre silikónové alebo gumené materiály.

Je potrebné vziať v úvahu použitý základ polyméru. Najviac používaný xDETECT obsahuje polypropylén, ktorý pripája ostatné materiály (PVC), aby materiál bol pružný, nelámal sa a nepraskal.

Pre aplikácie šité na mieru ako sú časti strojov je obzvlášť dôležité použiť základ polyméru pre konkrétne použitie, je potrebné vziať v úvahu aké chemikálie budú v kontakte s materiálom, rovnako aj tepelné a chemické vlastnosti, napríklad odolnosť a opotrebovanie.

Detekovateľné plasty nízkej kvality môžu zvýšiť riziko kontaminácie.

Kvalitné detekovateľné plasty ponúkajú životnosť rovnako ako detekovatelnosť.

Antimikrobiálna technológia

Na zlepšenie nosných mechanizmov polymérov sa môže využiť prírodné sterilné vlastnosti striebra.  Ide o kontrolované uvoľňovanie iónov striebra. Laboratórne testy boli úspešné voči škodlivým baktériám a plesniam, vrátane E.Coli, MRSA a Salmonele.

Hoci nie sú vhodné na použitie pre všetkých detekovateľné produkty, táto technológia je obzvlášť vhodná pre položky ako sú perá, ktoré sa ľahko kontaminujú kontaktom s pracovníkmi alebo iným povrchom. Antimikrobiálna ochrana je zabudovaná vo všetkých modeloch BST Detectapen ako prídavný bezpečnostný prvok.

Na rozdiel od aditív kovov, ióny striebra vysokej hustoty sa vmiešajú  polymérom vo veľmi malom množstve, a preto negatívne neovplyvnia fyzikálne vlastnosti materiálu. Veľa detekovateľných produktov sú antibakteriálne, pre uistenie sa informujte u svojho výrobcu.

Detekovateľné produkty znižujú riziko cudzích telies, ich použitím zlepšujete bezpečnosť, tým, že znižujete riziko kontaminácie, ale aj pridávate hodnotu kúpenému výrobku.

Proces schvaľovania potravín

Veľa detekovateľných produktov sú určené na priamy kontakt s potravinami, a preto je dôležité, aby všetky detekovateľné materiály používané pri kontakte s potravinami prechádzali schvaľovaním. Nižšie sumár (tabuľka m) vysvetľuje kľúčové sekcie v EU legislatíve, ktoré plasty prichádzajúce do kontaktu s potravinami musia vyhovovať.

Tabuľka m

 

Nariadenie Vydávajúci orgán Popis
Nariadenie EU 10/2011o plastoch a články o materiáloch, prichádzajú do kontaktu s potravinami. Európska únia Toto nariadenie nahrádza smernicu 2002/72/EU a jej dodatky a nariaďuje požiadavky pre plasty. Špecifikuje, že všetky materiály musia byť testované ( cieľom je vylúčiť prenikanie chemických látok do potravín) a navrhnúť požiadavky pre spracovateľov potravín a výrobcov plastových obalov.
Smernica EU 1935/2004 o materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Európska únia Táto smernica vymeriava všeobecné požiadavky na bezpečnosť, s cieľom zabezpečiť, aby substancie, ktoré prechádzajú do potravín, neohrozujú zdravie človeka.
Smernica EU 2023/2006/EC o Správnej výrobnej praxi pre materiály a články o materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Európska únia Táto smernica vymeriava pravidlá Správnej výrobnej praxe (SVP) pre skupiny materiálov a články, pre materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami uvedenými v prílohe   1 tejto smernice číslo: 1935/2004 ako aj možné kombinácie týchto materiálov, recyklované materiály a články používané v týchto materiáloch.

Ostatné riadiace orgány vrátane US FDA ( Americká asociácia pre riadenie potravín a liečiv) majú ekvivalentnú legislatívu, ktorá uvádza použitie povolených minerálnych aditív, farebných pigmentov.

Ak používate detekovateľný produkt, ktorý prichádza do kontaktu s potravinami, vyžiadajte od výrobcu dokumentáciu, ktorú potom následne uchovávajte pre potreby klientov, alebo v prípade auditu.

Farebný jas

Súlad farieb je dôležitou súčasťou HACCP a nevyhnutný pre riadenie rizík alergénov. Feromagnetické pigmenty sú tmavej farby, preto je potrebné použiť veľké množstvo potravinárskeho pigmentu, aby sa dosiahli žiarivéfarby vyžadované v moderných továrňach spracujúcich potraviny. Detekovateľné plasty nízkej kvality častokrát nepoužívajú dosť farbiva, čo môže viesť k ‘blatistým’ farbám – obzvlášť k žltej, zelenej, oranžovej a červenej. Nejasné rozptýlenie farby je zbytočné bezpečnostné riziko, takže výrobcovia jedál by mali dbať na zdroj priradených detekovateľných produktov.

XDETECT sa vyrába v á žiarivých farbách.  Obrázok: BST Detectable

Detekovateľné kancelárske potreby a PPE sú najčastejšie príklady  detekovateľných produktov.

CHYBY, DOMIENKY A NAJLEPŠIE POSTUPY

Chyby a domnienky

Žiaľ, ohľadom detekovateľných produktov sa každý deň dejú nebezpečné chyby a chybné domnienky. Týmto chybám nepomohli ani rozporuplné informácie v priemysle detekovateľných výrobkov. Ako sme doteraz hovorili, podmienky, ktoré sú potrebné na vytvorenie kovovo detekovateľného výrobku sú rozdielne od tých, ktoré spustia proces vyradenia pri Röntgenových kontrolných systémoch. Nižšie chceme rozpísať niektoré nesprávne domnienky a chyby, ktoré sa stali v minulosti.

Domnienka:

Všetky časti detekovateľného materiálu sa dajú nájsť kontrolným systémom, nehľadiac na veľkosť.

Fakty:

Jedna z najnebezpečnejších domnienok v oblasti detekovateľných produktov je, že detekovateľná častica sa dá odhaliť pri kontrole, nezáleží na tom, aká je malá. Tak isto, ako častica nenájde kúsok kovu, ktorý je menši, než je citlivosť stroja, nenájde ani najmenšie kúsky detekovateľného materiálu.

Toto je obzvlášť pravdivé pri detekovateľných materiáloch, keďže obsahujú iba malé percento detekovateľných prísad a na spustenie procesu vyradenia je potrebné väčšie percento.

Domnienka:

Kovom detekovateľný materiál bude viditeľný aj na Röntgene

Fakty:

Keďže sa vlastnosti kovom detekovateľných a Röntgenovo detekovateľných materiálov líšia,

produkt alebo materiál, ktorý je označený ako kovom detekovateľný nemusí spustiť proces vyradenia

pri kontrole Röntgenovým kontrolným systémom. Výrobcovia jedla si musia dávať pozor na produkty, ktoré tvrdia že sú dvojako detekovateľné a vykonávajú svoje vlastné testy, aby zaistili že je to skutočne tak, predtým, než daný produkt uvedú do výrobného prostredia.

Domnienka:

Nemusím dávať  rovnaký pozor na detekovateľné výrobky, ako na obyčajné výrobky.

Fakty:

Každý predmet použitý vo výrobnej oblasti musí byť dostať rovnakú pozornosť a starostlivosť.

Aj keď detekovateľné produkty ponúkajú ďalšiu kontrolnú vrstvu pred cudzími kontaminantmi, treba na ne dohliadať rovnako, aby sa zaistila maximálna podpora.

Domnienka:

Čím viac detekovateľných prísad v materiáli, tým lepšie

Fakty:

Aj keď to spôsobí, že materiál bude viac detekovateľný, musia sa brať do úvahy následky zahltenia polyméru detekovateľnými prísadami. Pridanie prísady aby sa produkt stal viac detekovateľný znížia jeho mechanickú silu a robia ho viac náchylný k rozbitiu a roztriešteniu. Treba teda vyvážiť mechanickú silu materiálu a jeho detekovateľnost . Ak je materiál veľmi detekovateľný, ale rozbije sa príliš ľahko, zvyšuje to riziko úniku malého množstva kontaminantu pri kontrole, čo ruší zmysel použitia produktu

Domnienka:

Všetky detekovateľné materiály sú rovnako detekovateľné 

Fakty:

Existuje mnoho typov dostupných detekovateľných materiálov, zhotovených rôznymi výrobcami. To znamená, že sú tu aj materiály, ktoré podávajú lepši výkon a niektoré menší. Je na danom výrobcovi jedla, aby zaistil že sa vykonalo relevantné testovanie detekovateľných materiálov, aby sa zaručilo, že sú vhodné na dané požiadavky. Nedôsledné metódy sa používajú na výrobu detekovateľných výrobkov a niektorí výrobcovia používajú celkový pojem detekovateľný a nerozlišujú, či sa jedná o detekciu kovom, Röntgenom alebo dvojakú detekciu.

Domnienka:

Rovnaké množstvo detekovateľného materiálu sa nájde v rôznych typoch jedla.

Fakty:

Nie. Je to kvôli tomu, ako sa na jednotlivé druhy jedla “ pozerajú“ kontrolné systémy.

Jedlá sú často nazývané suché alebo vlhké, pričom pri suchých produktoch je najľahšia kovová detekcia. Mokré produkty reagujú odlišne a vyžadujú detektor kovov, ktorý použije rozdielne frekvencie na detekciu a vyrovná zvýšené znaky produktu. Hustejšie a nekonzistentné produkty zvyšujú ťažkosti pri röntgenovej kontrole, čo znamená nižšiu citlivosť.

Domnienka:

Každý detekovateľný produkt je bezpečný pre potraviny a testovaný na presun.

Fakty:

Rovnako ako s bežnými plastami, nie sú všetky navrhnuté na priamy kontakt z jedlom. Ak výrobca zvažuje použitie detekovateľného materiálu alebo výrobku, ktorý sa dostane do priameho kontaktu s jedlom, mal by sa dohodnúť s výrobcom a predložiť technické špecifikácie produktu kde sú potrebne, aby zabezpečil bezpečnosť produktu pre daný účel.

Chyba:

Zakúpenie detekovateľného produktu podľa ceny a nie podľa vhodnosti. 

Naša rada:

Rovnako ako pri každom produkte, by sa mala zvážiť kvalita a vhodnosť pre dané požiadavky.

Ak sa použije zlý materiál na prácu, pretože je jeho kúpa posúdená na len na základe ceny, môžu sa

zvýšiť riziká týkajúce sa kontaminácie a skorého zlyhania niektorých častí. Znamená to, že sa budú musieť kúpiť častejšie, čo môže potencionálne stáť viac peňazí.

Chyba:

Chýbajúce technické špecifikácie pre použitý produkt.

Naša rada:

Aj keď mnohí ubezpečujú, že okrem objednania produktu dostanú odberatelia aj technické špecifikácie na zálohu produktu, ak sa jedná o nový detekovateľný materiál alebo výrobok, nie je tomu vždy tak. Najlepšie je uistiť sa že ste prešli a uložili prístupnú kópiu pre ďalšie odvolanie a pre prípad problému od audítora.

Chyba:

Neotestovať detekovateľné materiály ako súčasť kontroly kvality aby sa zabezpečila detekcia a zamietnutie.

Naša rada:

Rozdielne produkty sú vyrobené z rozdielnych typov detekovateľných plastov. Spýtajte sa vášho výrobcu na testovanie kociek/ guľôčok vyrobených z daného materiálu. Ak nie sú tieto materiály dostupné, otestujte produkt vo vašom kontrolnom systéme. Rozlámte produkt na menšie kúsky, zaznamenajte a zdokumentujte výsledky aby ste pochopili limity detekčného systému a úroveň rizika.

Chyba:

Existuje detekovateľná verzia materiálu, ktorý používam. Ak ním nahradím nedetekovateľnú verziu, bude to bezpečnejšie.

Naša rada:

Vhodnosť detekovateľnej alternatívy sa musí zvážiť. Ak tento produkt urobí vaše prostredie bezpečnejším a bol testovaný, aby sa zistila jeho detekovateľnosť v rozumnej veľkosti, ktorú môže vizuálna kontrola prehliadnuť, potom je pravdepodobné, že je daný produkt vhodný. Ale existujú aj detekovateľné materiály a výrobky, ktoré aj keď sú detekovateľné vo väčších množstvách, sú zbytočné, kvôli množstvu potrebného na spustenie procesu vyradenia. Produkty, ktoré sa musia obhliadnuť zblízka sú napríklad tenká plastová pokrývka, kryty prepraviek, naťahovacie plastové fólie a zástery. Ako sme hovorili v minulosti, materiál sa musí správať ako produkt, pre ktorý je určený. Tenká povrchová vrstva plastu bude obsahovať minimálne množstvo aditív, ktoré sú potrebné na spustenie zamietnutia. Použitie týchto výrobkov by malo byť opatrné, zvlášť dávať väčšiu pozornosť nedetekovateľným častiam.

Joe Will a ostatní členovia BST tímu sa stretli počas ich praxe takýmito chybami a nesprávnymi odhadmi. Nie všetci technickí manažéri porozumeli princípom detekcie a detekovateľným produktom.

Medzi výrobcami potravín to môže nanešťastie viesť k protikladným informáciám. Problémy a zmätok sa môže tiež vyskytnúť v prípade, že zodpovednosť za detekovateľné produkty prechádza na zamestnanca, mimo oddelenia technickej kontroly a kvality,  ktorí nemá dostatočné znalosti a školenie.

Najvhodnejšie postupy pre detekovateľný materiál

Zavádzanie detekovateľných produktov do výroby, by malo byť opatrné a šité na mieru. Pri zavádzaní nového produktu do výroby je potrebné vziať v úvahu všetko, čo sa uvádza v tomto dokumente.

Nižšie sa uvádzajú praktické kroky pri zavádzaní nového výrobku alebo pri použití nového detekovateľného produktu od iného dodávateľa,  hlavný dôraz dávajte na kvalitu a relevantnosť požadovanej úlohy.

 • Zvážte benefity, ktoré môžete dosiahnuť zámenou nedetekovateľného materiálu za detekovateľný materiál alebo produkt.
 • Ak je možné, prediskutujte Vaše požiadavky s výrobcom detekovateľným produktov, možno Vám bude vedieť pomôcť a poskytnúť radu. Je možné, že budete potrebovať zmeniť dodávateľa.
 • Preskúmajte technickú dokumentáciu navrhovaného materiálu alebo produktu, aby ste sa uistili, že má vlastnosti, ktoré vyžadujete.
 • Ak je možné, požiadajte o vzorku alebo testy, aby ste určili, aké malé množstvo spustí zamietnutie. Urobte záznamy a uchovajte ich pre prípadné ďalšie použitie.
 • Ak sú rozmery väčšie, ako ste očakávali, alebo väčšie, ako by ste ich boli schopní zabaliť, je potrebné zvážiť použitie produktu alebo rozmery materiálu.
 • Ak Vám vyhovuje použitie detekovateľného produktu, vyžiadajte potrebnú dokumentáciu a uchovajte ju pre účely auditu.
 • Zabezpečte, že produkt je pravidelne kontrolovaný v denných, týždenných a štvrťročných intervaloch priamo vo výrobe.
 • Poskytnite pracovníkom zodpovedným za riadenie výroby školenie o detekovateľných produktoch, pretože sú dôležitým faktorom v bezpečnosti výroby potravín. Ak majú väčšie znalosti o obmedzeniach detekovateľných produktoch, tým je väčšia šanca ich používať efektívnejšie.
 • Detekovateľné produkty sú drahšie ako nedetekovateľné, zabezpečte, že si to zamestnanci uvedomujú, dohliadajte na ne a zabezpečte, pokiaľ to bude možné, že sa nie sú odstránené z výroby, kde nepridávajú hodnotu.

Dodržiavanie týchto odporúčaní výrobcami potravín dáva lepšie šance investovať do detekovateľných výrobkov. Ak máte nejaké otázky ohľadom použitia detekovateľných materiálov alebo produktov, obráťte sa na svojho dodávateľa alebo výrobcu, ktorý Vám mal pomôcť.

Použitie detekovateľných produktov sa viac rozšírilo medzi výrobcami potravín, farmaceutických výrobkov, kozmetiky a výživových doplnkov, v súčasnej dobe existuje viac dostupných detekovateľných produktov, než v minulosti. Ide o škálu od tovarov v obchodoch s papiernictvom až po náhradné diely v strojníctve. Pri výbere nového produktu by ste mali dodržiavať kroky uvedené vyššie, aby ste zabezpečili spokojnosť s produktom, prejsť všetky požiadavky na výrobcu detekovateľného produktu pred zavedením akéhokoľvek nového produktu do výroby.

Je bežnou praxou, že výrobcovia potravín, ktorí sú rovnako aj zákazníci, sú zaviazaní dodržiavať pracovný poriadok. V ňom sa často uvádza,  že výrobcovia musia používať detekovateľnú verziu štandardného produktu. Technickí manažéri a auditori by musia uvedomovať zásady SVP, keď stanovujú použitie detekovateľného produktu. Chápu výhody, ktoré takýto produkt prináša pre výrobcov, maloobchod a konečného spotrebiteľa, tým, že znižujú riziko kontaminácie cudzím telesom.

Použitie detekovateľných produktov výrobcami potravín je prospešné. Obchodný zástupca zodpovedný za predaj detekovateľného produktu môže osobne navštíviť výrobcu a prediskutovať jeho potreby a navrhnúť najlepšie riešenie, ktoré bude vyhovovať jeho potrebám. Rovnako poskytne odbornosť a radu, aby sa minimalizovali riziká kontaminácie cudzím telesom a dosiahol sa maximálny efekt.

ZÁVER

Našim cieľom nebolo poskytnúť znalosti na posúdenie implementácie a použitia detekovateľných výrobkov a produktov.

Kľúčové body, ktoré vyplývajú z tohto dokumentu sú:

 1. Poznať a pochopiť svoj kontrolný systém a jeho obmedzenia.
 2. Otestovať všetky detekovateľné produkty a materiály  na Vašom kontrolnom systéme.
 3. Mať na pamäti, že nie všetky detekovateľné materiály zohrávajú rovnakú úlohu.
 4. Vybrať detekovateľný produkt/ materiál na základe kvality a vhodnosti jeho použitia.
 5. Dodržiavať zásady SVP a štandardy.
 6. V prípade otázok, informujte sa výrobcu detekovateľných produktov.

 

Verzia 1.2| Publikované 25/05/2017 |Autorské právo © 2017 B S Teasdale & Son LTD | Všetky práva vyhradené XDETECTÆ, DetectapenÆ a BST logo sú registrované obchodné značky B S Teasdale & Son LTD*

TECH - BM. s.r.o
Cieľom našej spoločnosti je ponúknuť zákazníkovi kompletné profesionálne služby, ucelený sortiment produktov za bezkonkurenčné ceny a hlavne rýchle doručenie priamo z nášho skladu.
Tech MB s.r.o. © 2020 |Tech MB s.r.o. All rights reserved.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
X